เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! #มอสลา | Emergency on Homelessness LA 2023

ในปัจจุบันนี้ ปัญหาคนไร้บ้านกำลังก่อตั้งเป็นวิกฤตในอเมริกา และหนึ่งในเมืองที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงคือ ลอสแอนเจลิส หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองของคนไร้บ้าน” สถานการณ์ในปี 2023 แสดงให้เห็นถึงมิติของปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและส่งผลกระทบให้กับสังคมและเศรษฐกิจของเมืองลอสแอนเจลิส ในบทความนี้เราจะสำรวจหาว่าเกิดปัญหาคนไร้บ้านอย่างไร และเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 ว่ามีอะไรบ้างที่ควรรู้และทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Table of Contents

ความสำคัญของปัญหาคนไร้บ้านในอเมริกา

Emergency on Homelessness LA 2023|เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! # มอสลา - YouTube

ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เรื่องใหม่ในอเมริกา แต่มันกลายเป็นวิกฤตกลางปัจจุบัน ปัญหานี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อผู้ที่ไร้บ้านโดยตรง แต่ยังกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก เมื่อมีจำนวนมากของคนไร้บ้าน เรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ และความสะดวกสบายของทั้งชุมชนก็ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ ปัญหาคนไร้บ้านยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง ทำให้เมืองดูสกปรกและไม่น่าอยู่

องค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน

Emergency on Homelessness LA 2023|เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! # มอสลา - YouTube

เพื่อรับมือกับปัญหาคนไร้บ้าน มีองค์กรหลายแห่งที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันในการแก้ไข องค์กรระดับรัฐบาล เช่น กรุงลอสแอนเจลิส ได้กำหนดนโยบายและแผนงานเพื่อลดปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรอาสาสมัครที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านให้ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น

สถานการณ์คนไร้บ้านในเมืองลอสแอนเจลิส 2023

Emergency on Homelessness LA 2023|เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! # มอสลา - YouTube

ในปี 2023 เมืองลอสแอนเจลิสกลายเป็นเมืองที่มีจำนวนคนไร้บ้านมากที่สุดในประเทศอเมริกา สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดภาพที่เศร้าสร้อยของคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่หรือที่พักอย่างเหมาะสม จากสถิติล่าสุด มีคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การบ้านและค่าใช้จ่ายที่สูง เป็นต้น

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น

บางเสี้ยวในเรื่องราวของคนไร้บ้านในนิวยอร์ก โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียงาน ขาดแคลนงาน และค่าใช้จ่ายที่สูง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการมีที่อยู่ไม่เหมาะสม

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของปัญหาคนไร้บ้าน

แอลเอเร่งเคลียร์เต็นท์คนไร้บ้าน รับมือโควิดและวิกฤตที่อยู่อาศัย

ปัญหาคนไร้บ้านมีผลกระทบทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งการศึกษา สุขภาพ และความเชื่อมั่นในตนเองของคนไร้บ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก การไร้ที่อยู่หรือไม่มีที่อยู่ที่เหมาะสมก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวัน มีผลต่อคุณภาพชีวิต และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย

แนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิส 2023

Mossala101 Watch HD Mp4 Videos Download Free

เพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสในปี 2023 มีแนวทางต่างๆ ที่สามารถทำได้ องค์กรระดับรัฐบาลและเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับคนไร้บ้าน โครงการต้องเน้นการเสริมสร้างทักษะและการฝึกอาชีพให้แก่คนไร้บ้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถมีงานทำและรายได้ที่มั่นคง

นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่คนไร้บ้าน เช่น การสร้างที่พักชั่วคราว หรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องน้ำสาธารณะและเครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากนี้ยังต้องมีการให้การศึกษาและการดูแลสุขภาพสำหรับคนไร้บ้าน

บทสรุป

ปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสในปี 2023 เป็นวิกฤตที่ต้องการการแก้ไขและการร่วมมือจากทุกภาคส่วน สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านต้องเน้นที่การสร้างที่อยู่ใหม่ การเสริมสร้างทักษะและการฝึกอาชีพ และการเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่คนไร้บ้าน

See also  เขาศูนย์ เท็กซัสเมืองไทย ดินแดนมิคสัญญี (ตอนเดียวจบ)

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. อะไรคือปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสในปี 2023?

  • คนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 ซึ่งสร้างผลกระทบทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเสียหายต่อชุมชนและเมืองลอสแอนเจลิส

2. สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านคืออะไร?

  • สาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียงาน ขาดแคลนงาน และค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจมีปัจจัยทางสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการมีที่อยู่ไม่เหมาะสม

3. องค์กรใดที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิส?

  • มีองค์กรหลายแห่งที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน รวมถึงองค์กรระดับรัฐบาล เอกชน และองค์กรอาสาสมัครที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านให้ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสปี 2023 คืออะไรบ้าง?

  • แนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสปี 2023 สำหรับทางรัฐบาลและเอกชน ควรร่วมมือกันสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับคนไร้บ้าน โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะและการฝึกอาชีพ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่น ห้องน้ำสาธารณะและเครื่องทำน้ำอุ่น

5. ปัญหาคนไร้บ้านมีผลกระทบอย่างไรต่อเมืองลอสแอนเจลิส?

  • ปัญหาคนไร้บ้านมีผลกระทบต่อเมืองลอสแอนเจลิสทั้งในด้านภาพลักษณ์ของเมือง คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเมือง และสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย

เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! #มอสลา | Emergency on Homelessness LA 2023 [VIDEO]

“** English subtitle press CC **
#DowntownLA #Skidrow #Homelessness

https://www.laalmanac.com/social/so14…

https://homeless.lacounty.gov/news/20…

https://worldpopulationreview.com/sta…”

เนื้อหาของวิดีโอ เมืองคนไร้บ้านในอเมริกา แอลเอ2023 วิกฤต! #มอสลา | Emergency on Homelessness LA 2023

นี่คือความจริงในล็อค ปี 2 เอาไม่กล้า รัฐแคลิฟอร์เนีย Extensional ตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาแล้วนะว่าในปีนี้เนี่ย จะต้องหาบ้านให้คน ไกลบ้าน นี่คือเชลเตอร์นะคะเป็นบ้านพักของคนไร้บ้าน ครั้งนี้ใช้เงินทุนนั้นในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเยอะเป็นประวัติศาสตร์ Hello สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ศราวรรณวันค่ะตอนนี้ทำโออยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ปีใหม่นี้นะคะใครที่ดูช่องมองหาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและใครที่ยัง ไม่ได้กด Subscribe กดติดตาม ยังไงก็ฝากกดด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้นะเราจะต้องไปที่ 1 ล้าน Subscribe ด้วยกัน ใครที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะปีนี้นะคะบอสก็ยังจะให้ ทุกคนฮะ ได้เห็นวิถีชีวิตนะทั้งคนไทยคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วถ้ามีโอกาส ก็จะไปรักคนอื่นด้วยและวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะคะ มันเป็นดาวทำลอสแอนเจลิสนะคะมันจะเป็นสะพานลอยข้ามแม่น้ำริเวอร์นะคะ หาความยาวประมาณ 1 กิโลนะ สะพานที่นี่กว้างมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นลม เป็นจักรยานและขวามือก็จะเป็นแบบไว้วิ่งเล่นแล้วก็สามารถมาเล่นสเก็ตได้ด้วยนะคะเอาจริงๆนะ ตอนนี้มันมีมา ปีนี้ก็ 91 ปีแล้วค่ะทุกคนคือมีมานานมากแต่ว่าในช่วงปี 2016 ใช่ไหมสะพานนี้ เขาสั่งปิดแล้วเขาก็มาทำใหม่นะคะใช้เวลาทำประมาณ 6 ปีแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ เมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาเองนะคะในปี 2023 ในลอสแอนเจลิส มีอะไรอัพเดทบ้างแต่ปัญหาสำคัญนะที่มันจะพูดทุกปี ก็คือปัญหาคนไร้บ้านนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในปี 2023 คนไร้บ้านในลอสแอนเจลิส จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่นู่นกัน แป๊บเดียวฝนตกแล้วนะคะ ตอนนี้ ฝนตกค่ะอากาศข้างนอกหนาวนะ องศานะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็น ในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็จะมา ช่วงหน้าหนาว แต่ว่าช่วงนี้หลังปีใหม่มา ตก จุกๆนะ OK มาเดี๋ยวเราจะ ขับรถเข้าไปใน Down Town Los Angeles จะเห็นว่าคนน่ะขับรถ Harley ขับรถ มอเตอร์ไซค์ผ่านกันเยอะนะ ตอนนี้เราข้ามสะพานมาอีก ในตัวละเท่าไหร่ ถ้าเป็น ได้เห็นป่ะ อันนี้เป็นเต็นท์ของคน ไกลบ้าน ขนมในการนอน ถุงอะไรกลางถนนเนี่ย ต้องระวังนะ ตอนนี้มอสขับเข้ามาใกล้ยาก คือเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วเนี่ย หมอจะได้มาย่านนี้แล้วจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านแบบเต็มถนนเลยนะ ดูซิว่า 2 ปี ที่ผ่านมาเนี่ย คนไร้บ้าน homeless จะน้อยลง เอาไปลุ้นกันนะ เห็นว่า แถวจะเป็น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดส่วนใหญ่จะปล่อยร้างหมด นะครับเพราะว่าเป็น เมือง คนไร้บ้านเลยก็ว่าได้นะย่านนี้ ปัญหาก็ ยังเหมือนเดิมนะหนักขึ้นด้วยนะทุกคน ตอนนี้ ปัญหาคนไร้บ้านใน Los Angeles ตุ่มขึ้น ตอนนี้ตัวเลขอยู่ คุณหมอ หวย นี่มัน ลอสแอนเจลิสนะเนี่ย อเมริกา รัชพลเอีย ที่ มี คนไร้บ้านเยอะที่สุดในประเทศสหรัฐ อเมริกา รวมๆแล้วในแคลิฟอร์เนียมีคนอะไรบ้างคะประมาณ 100 แล้วก็ ลองมานะจ๊ะ นิวยอร์กนะทุกคน นิวยอร์กเนี่ยมีประมาณ 10 คนอันดับ 3 ถ้าเทียบกับสวนแล้ว เดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนทายนะ รับไหน น้อยที่สุด โฮมเลส ได้เยอะมาก ผิวดำ ถามว่ามีคนอื่น ซ้ายมือป่ะ อันนี้เขาเป็นห่วง ที่เขาแจก วันนี้เอาเสื้อ เสื้อผ้ามาแจกนะเพราะว่าหน้าหนาว บางครั้งเขาก็จะมีอาหารมาแจกตรงนี้ แล้วช่วงปีใหม่ เขาก็จะมีจัด ปีใหม่ ตรงนี้ด้วยค่ะให้กับคนไร้บ้านนะคะ บาร์บีคิวนี้เลยหรอ ห้องน้ำไว้ให้คนไร้บ้านได้ใช้นะคะ ใครที่มาในลักษณะ ไม่แนะนำให้เข้ามาในย่านนี้เลยนะคะ เห็นขนุน 6 ถนน 7 นะคะเขาเรียกว่าคิดโลละในตัวดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสนะคะถ้ามาเที่ยวสะพานเมื่อกี้ ได้แต่ว่า ปัญหาคนไร้บ้านใน อยากจะบอกว่า ที่ทุกคนเห็นอยู่ ทางการ ของ Los Angeles เขาก็ไม่ได้นอน สนใจนะคะ โดย Karen นายกเทศมนตรี คนใหม่ เขาเห็นเหมือนที่เราเห็น ไม่มีการ คนไร้บ้านในล็อค ต้องเร่งแก้ปัญหา เป็นกรณี ก็ ตอนนี้เขาก็ มีมาตรการออกมา แล้วถามว่าในปีนี้เนี่ย จะต้องหาบ้านให้คน ไปบ้านอยู่ 5000 คนใช่ไหม ทุกคน เพราะว่าปัญหาคนไร้บ้านที่เพิ่มสิน ปัญหาหลักๆเลยนะ ค่าบ้านพัก ค่าที่อยู่อาศัย แพงมากๆนะคะจนเขาไม่ จ่ายได้นะคะ พูดว่าแพงอ่ะ 1 ห้องนอนตอนนี้ ประมาณ 1000 ถ้าเรามา จริงๆก็บอกว่าเฮ้ยรายได้ขั้นต่ำได้ชั่วโมงละสิ จริงๆถ้าทำงาน 5 วันเดือน เดือนนึงเนี่ย จะได้ประมาณ จ่ายค่าบ้านไปแล้ว แล้ว จะเหลือตังค์อะไร อ้าวแล้วทำไม อยู่กันได้ล่ะ คือต้องบอกว่าถ้ามา วิธีการปรับตัวคือ ยังไงเราก็ต้องไปอยู่ ไม่รู้จักก็คือ ไปแชร์ห้องอยู่ 400-500 ใช้ห้องน้ำร่วมกันไปนอนห้องรับแขก ต้องสู้นะ ผ่านไปแค่ 2 นาที 43 นาที เหมือนหลุดมาอีกเมืองนึงเลยป่ะอันนี้ คือตึก บรรยากาศในตัวเดาเลาะห์เซ็น จริงๆนะ นิวยอร์ก ตึกเก่าๆ มองเห็นไหมนี่คือเชลเตอร์นะคะเป็นบ้านพักของคนไร้บ้านนะคะที่ทางการ Los Angeles เนี่ย เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วมองไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชุมชนแออัดในลอสแองเจลิสเนาะมันแบบมันไม่แพง เราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะอันนี้มันเจอบ้านพักใช่ไหมถ้ากล้องแพนไปทางซ้ายนะอันนี้จะเป็นคน อะไรบ้านที่เขายังไม่มี Tester ให้อยู่นะคะเขาก็ยังต้องอาศัยกางเต็นท์นอนริมถนนอยู่อย่างนี้ นี้นะคะก็ มีคนมาแบบมามาคอยช่วยเหลือแจกน้ำแจกอาหารด้วยนะคะ กุ้ง เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มคนไร้บ้านย้ายเข้ามาอยู่เชลเตอร์อย่างนี้นะคะเพิ่มขึ้น 12% นะคะคือ คนไร้บ้านในลอสแองเจลิสเนี่ยที่มอสบอกตัวเลขไปว่า 700 คนใช่ไหมคะ 20 คนเนี่ยก็คือคนที่เขา อยู่ในเชลเตอร์บ้านพักของทางการนะคะ แล้วก็อีก 50,000 ก็คือคนที่ยัง ไม่มีบ้านอยู่นะยังอยู่ตั้มเต้นตามถนนข้างถนนอาศัย รถอะไรอย่างเนี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นคนไร้บ้านเรื้อรัง อยู่อย่างนี้มานานแล้วบางคนก็ เกิดในครอบครัวที่เป็นคนไร้บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นคนติดยาคนที่ป่วย จีบนะจากการใช้สารเสพติดแล้วก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่ มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่ที่ ฟังแล้วก็แอบเศร้าเหมือนกันนะเขาบอกว่า 6 เปอร์เซ็นต์น่ะเป็น ทหารผ่านศึก ทุกคนตอนนี้มอสก็ไม่อยู่อีกที่นึงแล้ว เมื่อกี้เราขับรถมาจากตัวเราเองเมื่อกี้นะคะประมาณ 10 กิโลกรัมละประมาณ 20 นาที เนี่ยตอนนี้บอสอยู่เขาเรียกว่า ย่านรัฐมอญนะคะอยู่ใกล้ๆกับ Hollywood นะคะ มีร้าน ขายของรุ่นฝั่งนู้นมีร้านอาหารมีแบบ แหล่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่นึงนะคะแล้วก็จะมีแบบเด็กแนวมาเดิน นี่คือในลอสแองเจลิสยังเป็น วันเดียวกันนะวันที่เดียวกันเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านมานั้นคือแบบ ลงลงไปเดินไม่ได้เลยนะเพราะอันตรายมากๆนะคะตรงนี้ก็ ปลอดภัยนะคะหมอจะกินอะไรดีตอนนี้ฝนตกด้วยนะทุกคนเพราะว่า ไม่รู้เป็นอะไรมันตกๆหยุดๆนะคะช่วงนี้อากาศข้างนอก 14 องศาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินกว่าเดี๋ยวพาไปดู น้องมาเยอะเลยคือคนสามารถมาเดินแบบ รีแลกซ์อะไรกันนี้ได้นะแล้วก็ตอนนี้ หมอจะมาถึงร้านที่หมอจะกินแล้วค่ะ ไอติม หน้าหนาวนะแต่ว่าร้านไอ้ติม ไอศครีมคนก็ยังเยอะนะ เพราะว่าเพราะว่าไงแล้วถ้ากินเย็นๆเราจะยิ่งทำให้เราอุ่น Thank You เนี่ยไอ้ติม หนาวนี้ต้องกินไอติมจ้า หนาวหนาวแบบนี้นะ ได้กินไอติมเย็นๆ ชื่นใจมากเลยอ่ะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่ คาราเมลอยู่ข้างใน คนละ 10 เหรียญนะคะประมาณ 350 บาท 8 เหรียญไงเราก็ ให้ทิปเข้าไป 2 เหรียญนะคะ พ่อเป็นไงคะ ตั้งแต่ ไปพระนครแห่งใหม่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ขอสลิปมาจนมาถึงในย่านรักหมอน คิดว่า Away ปี 2013 ยังน่าอยู่ไหม เอาจริงๆนะ เนี่ย มันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในลอสแองเจลิสก็มีทั้ง ย่านที่มันน่ามา รวมถึงย่านที่เราไม่ควรไป จริงๆแล้วอ่ะ คือมันว่าบนโลกนี้เลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะนาฬิกาไม่ใช่เฉพาะใน Los Angeles มันมีจุด สีดำจุดที่อันตรายและจุดที่เราควรจะไป อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองไปที่ไหน ก็หมดยังเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยว Los Angeles มันยังมีอีกหลายที่ที่น่าเที่ยวนะแต่นั่นก็ เป็นอีกมุมหนึ่งความจริงนะที่อยากจะให้ทุกคน ได้เห็นนะว่า ในปี 2013 จะเป็นยังไงและสิ่งที่เราจะต้องลุ้นก็คือว่า Gorillaz นะคะนายกเทศมนตรี คนใหม่ของรัชโย เขาจะจัดการ กับปัญหาคนไร้บ้านได้หรือเปล่าเพราะรู้ไหมว่า เขาอ่ะต้องใช้เงินในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเยอะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่า ใช้เงินมหาศาลมากๆนะคะ จำนวนถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทย 4 หมื่นกว่าล้านบาทนะคือ ใช้เงินทุนในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะว่า แล้วฉันจะรีบกลับมา สดใสนะคะจะมีการจัดที่จัดทาง ได้ตามที่ขอเล่นบาส เขาแบบฟิตนะถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะว่าในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอย่างฟุตบอลโลกที่นี่ ที่ถามมีโอลิมปิกด้วยนะคือ บางทีก็ ในช่วงนั้นก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะอาจจะเป็นหน้าเป็นตา ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยน้องก็ต้อง เร่งจัดการนะคะได้เวลาเฉลยนะคะพนักงานรัฐไหนในอเมริกา ที่มีคนไร้บ้าน homeless น้อยที่สุดฉันเลยก็คือหนอ ป้าค่ะ มีใครทายถูกป่ะเนี่ยจะอยู่ทาง ข้างบนนะถ้าเราดูจาก แผนที่ แล้วก็จะอยู่ติดกับประเทศแคนาดาเท่านั้นหมอเดาว่าน่าจะอากาศหนาวนะเพราะว่าถ้าคนเขาไม่อยู่ริมถนนเนี่ย มันก็ใช้ชื่อลำบากนะ แถวนั้นน่ะมีคน สถิติ จะอยู่ที่ประมาณ 540 คน แต่ว่าในรัชเดช 700 นะหวังว่าปีหน้าปีต่อไปยอดมันก็จะลดลงนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะเป็นคลิปต้นปีแล้วกันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะทาง YouTube ก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะคะและอยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมันก็จะมี ไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูบรรยากาศแบบสดๆในลอสแองเจลิสหรือว่าไปเที่ยวไหนมีแบบสด ก็สามารถไปกดติดตามได้นะกด Follow นะคะ ทาง Facebook นภัสวรรณชื่อเดียวกันเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอ ทำร่างกายให้อุ่นหน่อยนะเพราะว่าล้มละลายแล้วล่ะ

See also  ฟุกุโอกะ ที่เที่ยว